Všeobecné podmienky používania portálu robene.sk

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TIETO VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU ROBENE.SK, KTORÉ OBSAHUJÚ PODSTATNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ, VRÁTANE ICH OBMEDZENÍ V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH.

Tieto Všeobecné podmienky používania portálu Robene.sk sú účinné od 01.09.2019

Úvodné ustanovenia

Vitajte na platforme Robene.sk - platforme umožňujúcej Predajcom ponúkať svoje výrobky všetkým jej Užívateľom.

Tieto Všeobecné podmienky používania sa týkajú používania portálu robene.sk a jeho častí vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými Užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem „MADWIRE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť MADWIRE, s. r. o..

Podmienky za ktorých si kupujete tovar od jednotlivých Predajcov sú upravené v samostatných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku každého z Predajcov a Váš vzťah pri kúpe tovaru sa riadi výhradne spomínanými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predajcu, ktorý je dostupný v Profile Predajcu.

Tieto podmienky taktiež neupravujú vzťah medzi spoločnosťou MADWIRE a jednotlivými Predajcami.

Definície Pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto Všeobecné podmienky používania Portálu.

Užívateľ” je s výnimkou Predajcu akákoľvek osoba používajúca Portál. Predajca môže vystupovať v postavení Užívateľa v prípade ak si objednáva Tovar od iného Predajcu na Portály. Ak v týchto podmienkach používame pojem „Vy“, „Vás“ a pod. máme tým na mysli Užívateľa.

Predajca” je osoba registrovaná na Portáli ako Predajca za účelom predaja Tovaru.

Obchodné podmienky Predajcu” sú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré má Predajca uverejnené vo svojom profile, a ktorými sa spravuje vzťah medzi Predajcom a Užívateľom pri kúpe Tovaru.

Tovar” sú všetky hnuteľné veci predávané Predajcom prostredníctvom Portálu, vrátane vecí vyrobených na zákazku.

Užívateľský účet“ je účet vytvorený registráciou Užívateľa na Portáli za účelom jeho využívania pre potreby Užívateľa.

Profil Predajcu“ je časť Portálu, ktorá obsahuje informácie o Predajcovi a ním ponúkanom Tovare.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského účtu a pri dokončovaní objednávky Tovaru od Predajcu, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte, nám vyhlasujete, že

· ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s MADWIRE uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;

· ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;

· ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s MADWIRE platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;

· pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;

· ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania. V prípade ak sa rozhodnete používať Portál ako Predajca, bude sa Váš vzťah so Spoločnosťou MADWIRE riadiť aj Všeobecnými podmienkami Predaja.

Podmienkou používania Portálu je aby ste spĺňali minimálne požiadavky vyžadované zákonmi pre jeho používanie. V prípade ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nemáte právo Portál používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Uskutočnenie objednávky Užívateľom

Po registrácii Užívateľského na Portáli Vám bude za podmienok ďalej uvedených v týchto Všeobecných podmienkach používania umožnené nakupovať Tovar o ktorý máte záujem.

Tovar si objednáte tak, že po navštívení Portálu si vyhľadáte Tovar ponúkaný jednotlivými Predajcami, a tento si pridáte do svojho nákupného košíka.

Po pridaní Tovaru do Vášho nákupného košíka budete môcť svoju objednávku Tovaru odoslať Vami zvolenému Predajcovi. Pred samotným odoslaním objednávky ale musíte schváliť Obchodné podmienky Predajcu, ktorými sa Váš zmluvný vzťah s ním bude spravovať.

Predajca môže Vašu objednávku potvrdiť alebo odmietnuť, pričom ak objednávku nepotvrdí do 5 dní od jej doručenia, bude automaticky zrušená.

Momentom potvrdenia objednávky uzatvárate s Predajcom zmluvu na dodanie objednaného Tovaru. Potvrdenie objednávky Tovaru automaticky odosielame my.

Náklady na prepravu

Spoločnosť MADWIRE Vám a Predajcovi zabezpečuje doručenie Vami objednaného Tovaru prostredníctvom spoločnosti General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len „GLS“). Konkrétne podmienky za ktorých spoločnosť GLS doručuje objednaný tovar nájdete na stránke https://gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

Za doručenie Vami objednaného tovaru ste povinný spoločnosti MADWIRE uhradiť poplatok za doručenie („ďalej len „Poštovné“). Výška tohto Poštovného Vám bude oznámená v poslednom kroku objednávky tovaru a bude pripočítaná k celkovej cene objednávky.

Cena Poštovného sa odvíja od zvoleného spôsobu prepravy Tovaru, adresy dodania a množstva a povahy Tovaru.

Na Portáli môžete naraziť aj na iný spôsob prepravy, ak ho Predajca ponúka. V takom prípade ste povinný uhradiť Poštovné stanovené Predajcom, ktorého výška vám bude oznámená v poslednom kroku objednávky tovaru a bude pripočítaná k celkovej cene objednávky. Viac o možnostiach doručenia, ktoré Predajca ponúka sa dočítate v konkrétnom obchode Predajcu.

Nákup Tovaru prostredníctvom Portálu

Tento nami prevádzkovaný Portál poskytuje Predajcom platformu, na ktorej môžu Užívateľom priamo predávať svoj Tovar s využitím nástrojov, ktoré sme na tento účel vytvorili. Pri objednaní Tovaru od Predajcu vstupujete do zmluvného vzťahu výlučne s Predajcom od ktorého si Tovar objednávate a MADWIRE nie je žiadnym spôsobom zmluvnou stranou takéhoto vzťahu. Portál sme vytvorili iba ako miesto, na ktorom sa s Predávajúcim môžete dohodnúť na kúpe Tovaru a túto kúpu zrealizovať.

Všetok Tovar predávajú Predávajúci výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti MADWIRE, jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Predajca je sám zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy, vrátane povinnosti dodať Vám objednaný Tovar, poskytnúť úplné, presné a pravdivé informácie o Tovare.

Spoločnosť MADWIRE nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností Predávajúceho zo zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Vami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov predávajúceho alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Vám v súvislosti s konaním Predávajúceho vzniknú.

Používaním Portálu súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním Predajcu, či iných tretích strán, si budete uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebudete si tieto nároky uplatňovať voči nám. V záujme vyriešenia akýchkoľvek Vašich nárokov Vám odporúčame vždy komunikovať priamo s Predávajúcim.

Vo Vašom vlastnom záujme Vám odporúčame vždy vopred zvážiť od ktorého Predajcu tovar zakúpite, aký Tovar si vyberiete a v akom množstve.

Upozorňujeme, že spoločnosť MADWIRE nie je bankou a ani licencovaným poskytovateľom finančných služieb, a teda ani nespracováva Vaše platby Predávajúcemu. Platby za Tovar sa vykonávajú prostredníctvom služieb tretích strán a spoločnosť MADWIRE za tieto transakcie nezodpovedá.

Komunikácia prostredníctvom Portálu a vybavovanie sťažností

Záleží nám na Vašej spokojnosti s používaním Portálu pri nákupe Tovaru od Predajcov, a preto aj napriek tomu, že nemáme možnosť ovplyvniť plnenie povinností jednotlivých Predajcov, poskytujeme Vám možnosť ohodnotenia Predajcov a kontaktovania nás v prípade podozrenia na nekalé, nečestné alebo podvodné konanie niektorého z Predajcov za účelom jeho vyradenia z Portálu.

V záujme ochrany pred prípadným podvodným konaním Vám odporúčame na komunikáciu s Predajcom využívať výhradne možnosť kontaktovania Predajcu priamo cez Portál. Prostredníctvom tejto funkcie môžete jednoduchým spôsobom odoslať Predajcovi akékoľvek Vaše otázky alebo požiadavky.

Upozorňujeme, že všetka komunikácia prostredníctvom tejto funkcie Portálu nie je súkromná a môže byť viditeľná aj našim zamestnancom, ktorý k nej majú prístup pre prípad riešenia podozrenia na podvodné konanie Predajcu.

Funkciu kontaktovania Predajcu prostredníctvom Portálu môžete využiť aj v prípade ak si chcete voči Predajcovi uplatniť akékoľvek svoje nároky. V prípade ak sa domnievate, že Predajca svoje povinnosti voči Vám nesplnil ani po tom, ako ste ho kontaktovali, môžete sa na nás obrátiť so sťažnosťou na Predajcu.

Účelom sťažnosti nie je v žiadnom prípade uspokojenie Vášho nároku voči Predajcovi spoločnosťou MADWIRE a akékoľvek požiadavky na takéto uspokojenie Vašich nárokov budú odmietnuté. Zároveň upozorňujeme, že na sťažnosti, ktorým nepredchádzala komunikácia s Predajcom nebudeme reagovať. Vyhradzujeme si tiež právo neprihliadať na komunikáciu s Predajcom uskutočnenú inak ako prostredníctvom Portálu.

V prípade ak uznáme, že Vaša sťažnosť na Predajcu je oprávnená, budeme danú záležitosť riešiť s Predajcom.

Používanie Portálu

Okrem možnosti nákupu Tovaru od Predajcu Vám Portál poskytuje aj viacero iných funkcií, ako napríklad možnosť hodnotenia a pridávania recenzií zakúpeného Tovaru, možnosť hodnotenia a pridávania recenzií na Predávajúcich, možnosť komunikácie prostredníctvom Portálu s Predávajúcim a iné..

Používanie Portálu a jeho funkcií je ale podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

· nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;

· nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;

· používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

· ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete:

· zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti MADWIRE alebo iným Užívateľom, Predajcom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;

· používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ ostatným Užívateľom alebo Predajcom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;

· používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

· pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

· pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;

· neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti MADWIRE alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne profily alebo Tovar Predajcov alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť MADWIRE môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na jeho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázaný.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami a to najmä ich príspevkami a komentármi. Spoločnosť MADWIRE nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči spoločnosti MADWIRE uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Predajcov. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť MADWIRE.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Súhlasíte, že sme oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

· nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;

· dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;

· dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;

· nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;

· nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu info@robene.sk

Podmienky vytvorenia Užívateľského účtu

Portál a väčšinu jeho funkcií môžete používať aj bez založenia Užívateľského účtu, avšak Tovar je možné nakupovať len po vytvorení Užívateľského účtu. Vytvorením Užívateľského účtu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Užívateľský účet si môžete vytvoriť registráciou účtu na Portály.

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský účet, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému účtu.

Vytvorením Užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

· za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;

· že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;

· že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského účtu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Spoločnosť MADWIRE nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť MADWIRE, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského účtu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinný sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@robene.sk

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti MADWIRE.

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

· Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

· Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

· chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Nezodpovedáme za Vašu interakciu, komunikáciu, obchody a transakcie s inými Predajcami alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými Predajcom alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami. MADWIRE najmä žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru kúpeného prostredníctvom Portálu a akékoľvek Tovary kúpené na základe Portálu kupujete výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Ak by sme kedykoľvek v budúcnosti podľa akýchkoľvek právnych predpisov mali akokoľvek zodpovedať za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru kúpeného prostredníctvom Portálu, potom súhlasíte, že takýto Tovar kupujete ako stojí a leží (as is) bez akejkoľvek záruky.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MADWIRE ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MADWIRE ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnený si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnený akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a MADWIRE zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MADWIRE súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@robene.sk