Reklamácie

Základné podmienky reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, máte právo túto vadu reklamovať.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu z Vašej strany, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach nezodpovedá Predajca za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Ak si ako spotrebiteľ uplatníte právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je Predajca alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak celková doba reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru.

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.

Pri výskyte odstrániteľnej vady máte právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

Predajca môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní máte právo požadovať:

· výmenu tovaru za nový a bezchybný,

· odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady tovaru, však pre ich opätovný výskyt po oprave alebo ich väčší počet nemôžete tovar riadne užívať.

Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Pokiaľ chcete ako spotrebiteľ reklamovať tovar, musíte kontaktovať predajcu na e-mailovej adrese uvedenej v jeho profile predajcu, ktorú nájdete na Portáli, alebo písomne na adrese sídla Predajcu uvedenú v záhlaví jeho Obchodných podmienok uvedených v obchodíku. Do správy ste povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie, zvoliť si spôsob vybavenia reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar. Informácie o reklamovanom tovare môžete uviesť aj v reklamačnom formulári.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predajca Vám doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho Predajca bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Pokiaľ nemá Predajca žiadne prevádzky, tak musíte reklamovaný tovar musíte zaslať na korešpondenčnú adresu Predajcu uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok predajcu (ktoré nájdete na jeho profile/ v obchodíku), a ak taká nie je, tak na adresu sídla Predajcu.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože Predajca neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie máte ako spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave).

V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Lehota pre uplatnenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady musíte uplatniť u Predajcu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru ak ste spotrebiteľom.

Pri použitých veciach nezodpovedá Predajca za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.

Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musíte reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.

Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy ste povinný tovar prevziať. Hneď ako uplatníte niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, ste týmto prejavom vôle viazaný a nemôžete voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Ak tovar kupujte ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu Zmluvy, v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti.

Právo na odstúpenie od Zmluvy si musíte uplatniť u Predajcu písomným oznámením odoslaným cez správový messenger, ktorý sa nachádza v jeho profile Predajcu, alebo písomne na adrese sídla Predajcu uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok Predajcu (Obchodné podmienky predajcu nájdete v jeho profile/obchodíku). Formulár na odstúpenie od Zmluvy si môžete stiahnuť TU. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar ste Predajcovi povinný zaslať späť, alebo ho odovzdať na korešpondenčnú adresu Predajcu uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok Predajcu (ktoré nájdete v jeho profile/obchodíku), a ak taká nie je, tak na adresu sídla Predajcu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Náklady spojené s vrátením tovaru Predajcovi znášate Vy. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný (nad rámec používania potrebného k vyskúšaniu veci).

Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predajca je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Vám platby, prijaté na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou. Predávajúci je povinný vrátiť Vám platby rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe. Predajca nie je povinný vrátiť Vám platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým mu nepreukážete zaslanie tovaru.

V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov pre Spotrebiteľov

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na Predajcu so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým Predajca vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že Predajca porušil Vaše práva. Ak Predajca odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.