Všeobecné podmienky predaja na portáli robene.sk

Prečítajte si Všeobecné podmienky predaja na Robene.sk, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práv a povinností, vrátane niektorých obmedzení.

Všeobecné podmienky predaja sú účinné od 01.12.2023

Úvodné ustanovenia

Vitajte na platforme Robene.sk - platforme umožňujúcej Predajcom ponúkať svoje výrobky všetkým jej Užívateľom.

Tieto Všeobecné podmienky predaja na portáli upravujú podmienky, za ktorých môžete predávať Užívateľom svoj Tovar na portáli robene.sk a jeho častiach vrátane webovej aplikácie a mobilnej aplikácie, ak bude vytvorená (ďalej len „Portál“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach predaja používa pojem „MADWIRE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť MADWIRE, s. r. o..

Konkrétne podmienky za ktorých si jednotlivý Užívatelia budú Tovar kupovať sú upravené vo Vašich osobitných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré musia spĺňať nami stanovené štandardy, a ktoré Vám pomôžeme vytvoriť pri registrácii Vášho Účtu Predajcu. Váš vzťah s Užívateľmi pri predaji Tovaru Užívateľom sa riadi výhradne Vašimi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý Vám pomôžeme pripraviť a ktorý bude dostupný vo Vašom Profile Predajcu.

Definície Pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky predaja“ sú tieto Všeobecné podmienky predaja na portáli.

Užívateľ” je s výnimkou Predajcu akákoľvek osoba používajúca Portál. Predajca môže vystupovať v postavení Užívateľa v prípade ak si objednáva Tovar od iného Predajcu na Portáli.

Predajca” je osoba registrovaná na Portáli ako Predajca za účelom predaja Tovaru. Ak v týchto podmienkach používame pojem „Vy“, „Vás“ a pod. máme tým na mysli Užívateľa.

Obchodné podmienky Predajcu” sú všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadok Predajcu, ktoré má Predajca uverejnené vo svojom profile, a ktorými sa spravuje vzťah medzi Predajcom a Užívateľom pri kúpe Tovaru.

Tovar” sú všetky hnuteľné veci predávané Predajcom prostredníctvom Portálu, vrátane vecí vyrobených na zákazku.

Účet Predajcu“ je účet vytvorený registráciou Predajcu na Portáli za účelom jeho využívania pre predaj Tovaru Užívateľom.

Užívateľský účet“ je účet vytvorený registráciou Užívateľa na Portáli za účelom jeho využívania pre potreby Užívateľa.

Profil Predajcu“ je časť Portálu, ktorá obsahuje informácie o Predajcovi a ním ponúkanom Tovare.

Záväznosť Všeobecných podmienok predaja

Tieto Všeobecné podmienky predaja sú záväzné pre Predajcu, ktorý si vytvoril Účet Predajcu a odsúhlasil tieto Všeobecné podmienky predaja.

K odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok predaja Vás vyzveme pri registrácii Účtu predajcu. Odsúhlasením Všeobecných podmienok predaja, nám vyhlasujete, že

· ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s MADWIRE uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok predaja;

· ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;

· ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s MADWIRE platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok predaja;

· ak ste fyzickou osobou máte viac ako 18 rokov a máte úplnú spôsobilosť na právne úkony;

· máte oprávnenie na výkon činnosti, ktorú prostredníctvom Portálu budete vykonávať;

· ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach predaja.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok predaja sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok predaja.

Podmienkou používania Portálu za účelom predaja Tovaru je aby ste spĺňali minimálne požiadavky vyžadované zákonmi pre vykonávanie takéhoto predaja. V prípade ak nespĺňate zákonné požiadavky pre predaj Tovaru na Portáli, tak Vás žiadame aby ste sa tento Portál na takýto účel nesnažili používať, prípadne ak by ste takéto podmienky počas používania prestali spĺňať, tak Vás žiadame aby ste od takéhoto používania Portálu upustili. Vyhradzujeme si právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu na predaj Tovaru obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami predaja nesúhlasíte, nemáte právo Portál na tejto účel používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania na tento účel upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami predaja je Tovar prostredníctvom Portálu nepredávať.

Kedykoľvek počas platnosti Vášho Účtu Predajcu sme oprávnený vyžiadať si od Vás potvrdenia o tom, či spĺňate nami stanovené podmienky na používanie Portálu v postavení Predajcu a či sú Vaše vyhlásenia uvedené v týchto Všeobecných podmienkach predaja pravdivé.

V prípade ak našej požiadavke na preukázanie splnenia podmienok alebo pravdivosti vyhlásení nevyhoviete do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo ak sa ukáže, že nespĺňate podmienky na predaj Tovaru na Portály alebo sú Vaše vyhlásenia nepravdivé, sme oprávnený Váš Účet Predajcu zrušiť a zabrániť Vám v prístupe na Portál.

Predaj Tovaru prostredníctvom Portálu

Tento nami prevádzkovaný Portál poskytuje Predajcom platformu, na ktorej môžu Užívateľom priamo predávať svoj Tovar s využitím nástrojov, ktoré sme na tento účel vytvorili. Pri predaju Tovaru Užívateľom vstupujete do zmluvného vzťahu výlučne s Užívateľom, ktorý si od Vás Tovar kupuje a MADWIRE nie je žiadnym spôsobom zmluvnou stranou takéhoto vzťahu. Portál sme vytvorili iba ako miesto, na ktorom sa s Užívateľom môžete dohodnúť na predaji Tovaru a tento predaj zrealizovať.

Všetok svoj Tovar predávate Užívateľom výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti MADWIRE, jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Ako Predajca ste sám zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy, vrátane povinnosti dodať Užívateľovi objednaný Tovar, poskytnúť úplné, presné a pravdivé informácie o Tovare.

Na Portáli nesmiete za žiadnych okolností ponúkať na predaj nasledujúci Tovar (v prípade porušenia môžeme odstrániť Vašu ponuku tovaru a znemožniť Vám prístup k účtu):

· drahé kovy a šperky z drahých kovov;

· strelné, expanzné, chladné alebo iné druhy zbraní;

· lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých predaj podlieha získaniu povoleniu k predaju;

· omamné a psychotropné látky, ktorých držba, výroba a predaj je zakázaný;

· akékoľvek iné hnuteľné veci, ktorých držba, predaj alebo distribúcia podlieha získaniu povolení alebo súhlasov od orgánov verejnej moci.

Spoločnosť MADWIRE nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností Užívateľa zo zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Vami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov Užívateľa alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Vám v súvislosti s konaním Užívateľa vzniknú.

Odsúhlasením Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním Užívateľa, či iných tretích strán, si budete uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebudete si tieto nároky uplatňovať voči nám. V záujme vyriešenia akýchkoľvek Vašich nárokov Vám odporúčame vždy komunikovať priamo s Užívateľom.

Upozorňujeme, že spoločnosť MADWIRE nie je bankou a ani licencovaným poskytovateľom finančných služieb, a teda ani nespracováva platby Užívateľov. Platby za Tovar sa vykonávajú prostredníctvom služieb tretích strán a spoločnosť MADWIRE za tieto transakcie nezodpovedá.

Pridávanie Tovaru na Váš Profil Predajcu

Po registrácii Účtu Predajcu Vám bude umožnené pridávať na Váš profil Tovar, ktorý chcete Užívateľom ponúkať.

Na svoj Profil Predajcu ste povinný pridávať iba Tovar, ktorý dokážete skutočne dodať, pričom ste pri jeho pridaní povinný vyplniť všetky položky požadované Portálom pri pridávaní Tovaru, a to predovšetkým cenu, opis a čas dodania Tovaru a prípadne aj fotografiu Tovaru.

Upozorňujeme, že autorské práva pri pridávaní akéhokoľvek popisu alebo fotografií či videí Tovaru sa riadia podmienkami uvedenými v časti Používanie Portálu a Práva k Portálu a obsahu, v zmysle ktorých sme okrem iného oprávnený odstrániť, zmeniť alebo upravovať Vami pridané fotografie a videá Tovaru.

Uskutočnenie objednávky Užívateľom

Po registrácii Účtu Predajcu na Portáli Vám bude za podmienok ďalej uvedených v týchto Všeobecných podmienkach predaja umožnené pridávať si do svojho Profilu Predajcu Tovar, ktorý máte záujem predávať.

Užívatelia si budú môcť Vami ponúkaný Tovar objednať tak, že po navštívení Portálu si vyhľadajú Vami ponúkaný Tovar, ktorý si následne môžu pridať do svojho nákupného košíka.

Po pridaní Vami ponúkaného Tovaru do nákupného košíka bude môcť Užívateľ svoju objednávku Tovaru odoslať a v momente odoslania Vás prostredníctvom Portálu na doručenú objednávku upozorníme.

Objednávku Užívateľa môžete potvrdiť alebo odmietnuť, pričom ak objednávku nepotvrdíte do 5 dní od jej doručenia, bude automaticky zrušená.

Momentom potvrdenia objednávky uzatvárate s Užívateľom zmluvu na dodanie Objednaného Tovaru. Potvrdenie objednávky Tovaru Užívateľovi a Predajcovi automaticky odošleme my.

Prijímanie platieb za Tovar

Všetky platby za Tovar od Užívateľov prijímame prostredníctvom nášho platobného partnera na náš bankový účet, kde táto platba Užívateľa ostáva do 14 dní odo dňa doručenia objednaného Tovaru Užívateľovi.

Po uplynutí tejto lehoty Vám zadržanú platbu od Užívateľa, zníženú o poplatok za používanie Portálu, odošleme na bankový účet, ktorý nám uvediete pri registrácii Účtu Predajcu na Portáli.

V prípade ak nedôjde k doručeniu objednaného Tovaru Užívateľovi v lehote 45 dní odo dňa objednania Tovaru, bude celá platba vrátená Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja výslovne súhlasíte so zriadením zádržného práva ku každej platbe Užívateľa za Tovar zakúpený prostredníctvom Portálu za účelom zabezpečenia našej pohľadávky na zaplatenie poplatku za používanie Portálu.

Doručovanie Tovaru Užívateľom

Výhradnú zodpovednosť za dodanie Tovaru objednaného Užívateľom nesiete Vy.

K doručeniu objednaného Tovaru Užívateľovi ste ale povinní používať nami určené možnosti doručenia. Používanie nami určeného spôsobu doručenia je nevyhnutné z dôvodu overenia doručenia Tovaru Užívateľovi. Prípadné použitie iného spôsobu doručenia nie je dovolené.

Poplatok za používanie Portálu za účelom predaja Tovaru

Používanie Portálu na účel predaja Tovaru je spoplatnené poplatkom vo výške 12% z hodnoty každého Tovaru, ktorý si Užívateľ zakúpi od Predajcu. Hodnota Tovaru, z ktorej sa vypočíta výška poplatku za používanie Portálu, je hodnota Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa na obchod aplikuje.

Nárok na poplatok za používanie Portálu nám vznikne potvrdením doručenia Tovaru Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že sme oprávnení jednostranne započítať náš nárok na zaplatenie poplatku za používanie Portálu voči Vášmu nároku na zaslanie platby Užívateľa za dodaný Tovar.

Obchod medzi Užívateľom a Predajcom sa považuje za uskutočnený momentom odoslania platby Užívateľa za Tovar.

Obchodné podmienky predajcu

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že Váš zmluvný vzťah pri predaji Tovaru Užívateľovi sa bude riadiť Obchodnými podmienkami predajcu, ktorých vzor Vám predložíme pri registrácii Účtu Predajcu.

Dodržiavanie práv Užívateľov

Pri predaji Tovaru prostredníctvom Portálu ste povinný dodržiavať všetky práva Užívateľov, ktoré im vyplývajú zo zmluvy, ktorú s Vami uzatvorili.

Ste predovšetkým povinný dodržať ich spotrebiteľské práva a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo možné považovať za nekalé obchodné praktiky, agresívne obchodné praktiky a klamlivé konanie alebo klamlivé opomenutie.

Sami zodpovedáte za splnenie informačných povinností voči Užívateľovi, ktorý si od Vás objedná Tovar.

Po dodaní Tovaru Užívateľovi zodpovedáte ako predávajúci sa riešenie akýchkoľvek reklamácií Tovaru Užívateľom a spoločnosť MADWIRE Vám pri ich riešení nie je povinná poskytovať žiadnu súčinnosť.

Komunikácia prostredníctvom Portálu a vybavovanie sťažností

Pri komunikácii s Užívateľmi ste povinný používať na to určené komunikačné prostriedky dostupné na Portáli.

Užívatelia Vám do Vašej schránky na Profile Predajcu môžu odosielať svoje otázky a prípadné požiadavky, preto je nevyhnutné aby ste si túto schránku pravidelne kontrolovali a na otázky a požiadavky odpovedali.

Upozorňujeme, že komunikácia vykonaná prostredníctvom komunikačnej funkcie Portálu nie je súkromná a môže byť viditeľná aj našim zamestnancom, ktorý k nej majú prístup pre prípad riešenia podozrenia na podvodné nečestné, nekalé alebo podvodné konanie.

Komunikácia s Užívateľom vykonaná prostredníctvom Portálu môže byť podkladom pre riešenie sťažností Užívateľov na Predajcov, ktoré môžu podávať v rámci nášho systému hodnotenia kvality. Komunikovaním mimo Portálu sa vystavujete riziku, že v prípade sťažností Užívateľa nebude na komunikáciu svedčiacu vo Váš prospech prihliadané z dôvodu nemožnosti overenia jej pravosti našimi zamestnancami.

Váš záujem o používanie Portálu na predaj Vášho Tovaru si Vážime, a preto budeme akékoľvek sťažnosti Užívateľov hodnotiť čo najobjektívnejšie, tak aby nedošlo k zneužívaniu systému hodnotenia kvality vo Váš neprospech.

Účelom sťažnosti Užívateľa nie je v žiadnom prípade uspokojenie jeho nároku voči Vám alebo riešenie reklamácie či odstúpenia od zmluvy spoločnosťou MADWIRE a akékoľvek požiadavky Užívateľa smerované na nás budú spoločnosťou MADWIRE zamietnuté.

Používanie Portálu

Okrem možnosti predaja Tovaru Užívateľom Vám Portál poskytuje aj viacero iných funkcií, ako napríklad možnosť reagovania na recenzie Užívateľov alebo možnosť komunikovania s Užívateľmi.

Používanie Portálu a jeho funkcií je ale podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach predaja.

Ako Predajca sa zaväzujete:

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

· nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

· nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;

· nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;

· používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami predaja a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

· ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Predajca nesmiete:

· zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti MADWIRE alebo iným Užívateľom, Predajcom či tretím osobám pre akýkoľvek účel, pokiaľ Vám tieto osobné údaje neboli poskytnú v súvislosti s uzatvorením obchodu s Užívateľom;

· používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ ostatným Užívateľom alebo Predajcom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Predajcu;

· používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

· pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

· pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;

· neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti MADWIRE alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne Profily Predajcov alebo Tovar Predajcov alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť MADWIRE môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na jeho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázaný.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam prejada alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami a to najmä ich príspevkami a komentármi. Spoločnosť MADWIRE nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči spoločnosti MADWIRE uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok predaja platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Predajcov. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť MADWIRE.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Súhlasíte, že sme oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme ak:

· nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;

· dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;

· dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;

· nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;

· nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu info@robene.sk

Podmienky vytvorenia Účtu Predajcu

Na používanie Portálu na účely predaja Tovaru je nevyhnutné aby ste si registrovali Účet Predajcu. Po vytvorení Účtu Predajcu získate možnosť pridávania obsahu na svoj Profil Predajcu, prostredníctvom ktorého môžete Užívateľom predávať svoj Tovar.

Na vytvorenie Účtu Predajcu je nevyhnutné aby ste odsúhlasili tieto Všeobecné podmienky predaja a súvisiace dokumenty, bez ktorých nie je možné Tovar prostredníctvom Portálu ponúkať.

Vytvorením Účtu Predajcu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

· za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;

· že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;

· že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Účtu Predajcu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Účtu Predajcu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok predaja týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Účtu Predajcu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Účtu Predajcu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Spoločnosť MADWIRE nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Účtu Predajcu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Účtu Predajcu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť MADWIRE, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok predaja.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja môže byť Váš Účet Predajcu zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Účtu Predajcu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinný sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj Účet Predajcu zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@robene.sk

Sme kedykoľvek oprávnený Váš Účet Predajcu zrušiť a Váš Profil Predajcu odstrániť z Portálu, zaväzujeme sa ale, že toto právo neuplatníme pokiaľ neporušíte tieto Všeobecné podmienky predaja, budete si riadne a včas plniť svoje záväzky voči Užívateľom, nebude pokračovaním Vášho predaja na našom Portáli ohrozené naše dobré meno alebo nedôjde k inej okolnosti, ktorá by podľa nášho názoru odôvodňovala zrušenie Vášho Účtu Predajcu.

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti MADWIRE.

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok predaja si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok predaja.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

· Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

· Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

· chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Nezodpovedáme za Vašu interakciu, komunikáciu, obchody a transakcie s inými Predajcami alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a Užívateľmi alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami. MADWIRE najmä žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Vami predaného Tovaru a akékoľvek Tovary predávate výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Ak by sme kedykoľvek v budúcnosti podľa akýchkoľvek právnych predpisov mali akokoľvek zodpovedať za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru predávaného prostredníctvom Portálu, potom súhlasíte, že takýto Tovar bol predaný ako stojí a leží (as is) bez akejkoľvek záruky.

Ako Predajca sám zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok predaja, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok predaja na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok predaja na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky predaja obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MADWIRE ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MADWIRE ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok predaja z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnený si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok predaja mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnený akékoľvek správy a informácie doručovať Predajcom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Predajcovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok predaja vzniká medzi Vami a MADWIRE zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje Obchodným zákonníkom a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok predaja alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MADWIRE súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@robene.sk